Vedtægter for Foreningen Vesterbro Kung Fu af Marts 2014

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

 

Vesterbro Kung Fu har postadresse på Flensborggade 27, 1669 København V, c/o Patrick Mathiesen og lejer lokaler i Tigersport på Vesterbrogade 29b, 1620 København V.

      

 

§ 2. Foreningens formål.

           

 • At bevare og udbrede Weng Chun kunsten 
 • Visioner og mål: Gøre København til nordens Weng Chun Kung Fu hub
 • Værdier. God stemning og venskab, god tone, respekt, personlig udvikling.
 • Forenings økonomi: alle midler tilhører foreningen og skal gå til at få foreningen til at vækste.

 

§ 3. Medlemskab af organisationer

 

 • Ingen tilknytning til andre organisationer end DGI
 • Oplyser medlemsantal en gang årligt til Centralt Foreningsregister

 

§ 4. Optagelse af medlemmer.

           

 • ingen begrænsninger, alle er velkomne i klubben.
 • Aldersfordeling: Barn 7-10,Større børn 10-17,Voksen fyldt 18.
 • Man er medlem når man har betalt sit kontingent. 

 

§ 5. Kontingent.

 

 1. Fastsættes på den ordinære generalforsamling 1 år af gangen.
 2. Indbetales via girokort/bankbetaling (Bankoplysninger)/auto overførsel
 3. Kontingentindbetalinger tjekkes af kasserer via Medlemsliste hver måned
 4. Alle instruktører arbejder gratis og er således kontingentfri
 5. Almindelige medlemmer betaler særskilt for seminarer og graduering.
 6. Interne seminarer er gratis for instruktører. Ved eksterne seminarer betaler foreningen for instruktører. Herunder rejseomkostninger, kost og logi samt gebyrer.

§ 6. Udmeldelse / Eksklusion.

 

 • 1 måned varsel.
 • Benytter et medlem det tillærte til andet end nødværge eller embedes medfør, vil det medføre øjeblikkelig ekskludering.
 • Er der konsensus (flertal i bestyrelsen) om at eksludere et medlem kan dette gøres via flertalsbeslutning.
 • Betaler man ikke sit kontingent til tiden 3 gange kan man eksluderes.
 • Ethvert medlem der ikke overholder klubbens husregler kan bortvises eller eksluderes, herunder overdreven aggression under træning.

 

§ 7. Organisation og ledelse:

 

Antallet af roller i bestyrelsen er bestemt er fordelt således:

 

Rolle

Beskrivelse

Bestyrelsesformand

Møder, dagsorden, generalforsamling, forretningsudvikling,

Kasserer

Økonomi

Sekretær

Referat, dokumentforvaltning

Personaleansvarlig

Bemanding på holdene

Medlemskontakt

Besvarer henvendelser indefra og udefra, vedligeholder facebookside og hjemmeside

Marketing og udstyr

Organiserer deltagelse i arrangementer og står for indkøb af udstyr/gi

Suppleant

Stedfortræder hvis et bestyrelses medlem fratræder før tid.

 

 • Optagelse i bestyrelse kræver, at man er
  • Medlem af klubben
  • Fyldt 18 år

 

§ 8. Tegningsregler.

 

 1.  Forening tegnes af formanden og/eller kasseren.  
 2.  Kasser og bestyrelsesformand har adgang til online bank system og kan således betale regninger via den portal. iht. til indkøb af udstyr, udlæg ifbm uddannelse af instruktører o. lign, kan man benytte et kontokort.

 

 

 

§ 9. Ordinær generalforsamling.

 

 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 2.   Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i første halvår, indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Ved denne indkaldelse formidles det, om der er bestyrelsesposter på valg, og om medlemmerne ønsker genvalg eller fratrædelse af bestyrelsen.
 3.   Den endelige dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse eller ved opslag i klubben. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, samt kandidater til bestyrelsesposter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
 4.   Om stemmeret:
  1. Stemmeret har de medlemmer der ikke er i betalings restance og har betalt deres kontingent i en periode på 3 sammenhængende måneder.
  2. Stemmeret har de der er fremmødt til General Forsamling
  3. Stemmeret foretages ved håndsoprækning.
  4. Er man ikke til stede kan man afgive skriftlig stemme.
  5. Mindreårige kan repræsenteres af deres forælder.
 5. Bestyrelsesposter: 
  1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, hvor formanden, sekretæren og et menigt medlem vælges i lige årstal, mens kassereren og et menigt medlem vælges i ulige årstal. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før tid, indtræder førstesuppleanten, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv igen hurtigst mulig.
  2. Alle medlemmer der har været medlem 1 år kan indstilles til bestyrelsesposter.
 6.  Valg af bestyrelse:
  1. Alle myndige medlemmer over 18 kan indstilles til bestyrelsesarbejde.
  2. Alle betalende medlemmer eller instruktører kan indstilles til bestyrelses arbejde
  3. Ekskludering af bestyrelses medlem, kan kun ske ved 3/4 flertalsbeslutning.
 7.   Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg de finder nødvendigt

 

§ 10. Generalforsamling dagsorden

         

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 6. Valg ifølge vedtægterne
 7. Eventuelt

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det

nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom

med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire

uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær

generalforsamling.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

 

 1. Vedtægtsændringer kræver 75 % konsensus. Bestyrelsesmedlemmer kan stemme skiftligt (tilstedeværelse ved møde er ikke nødvendig).
 2. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes bestyrelsen mindst 14 dage før generalforsamling.

 

§ 13. Overskudsfordeling og tegningsprincipper

 

Alt overskud indgår i forenings egenkapital og kan tegnes under følgende principper:

 

 1. Indtægterne og overskuddet fra medlemskontingenterne, går først og fremmest til de fysiske rammer om klubben, såsom faste udgifter som husleje, forbrug, vedligeholdelse.
 2. Dernæst prioriteres udstyr som eks. puder, handsker, måtter og inventar.
 3. Instruktørerne arbejder gratis og betaler derfor ikke kontingent.
 4. Uddannelse af instruktørerne betales af foreningen og omfatter transport, kost, logi og gebyrer.

 

§ 14. Regnskab

Foreningen er registreret som frivillig folkeoplysende organisation og er registreret med CVR nr.: 39907690. 

Foreningen fører regnskab:

 1. Der laves et årligt årsregnskab.
 2. Der udarbejdes årligt budget.
 3. Regnskabsåret følger kalenderåret

 

§ 15.  Revision

Der udarbejdes et årligt regnskab som præsenteres ved hver General Forsamling.

 

§ 16. Opløsning

 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder formue og inventar til at støtte kung fu relaterede aktiviteter på Vesterbro for at holde Weng Chung kung fu I live lokalt. Disse kunne være at overgive inventar til lignende klubber I nærområdet og betale for husleje til de tidligere medlemmer i klubben så længe der eventuelt er midler.